fbpx

GDPR

Ochrana osobních údajů

Petr Homolka, IČ: 68065183,
se sídlem Koželužská 532/74, 66902 Znojmo, ČR
Provozovna: nám. Míru 6, 676 02, Moravské Budějovice, Česká Republika

je správcem osobních údajů, osobní údaje zpracovává zejména pro tyto následující účely:

Osobní údaje našich klientů jsou zpracovány za účelem plnění smluv o dodávkách služeb a díla. Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plynulé a efektivní plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících. Vedení evidence adres zákazníků,

– vedení účetnictví a personální agendy,

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální v závislosti na jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


Máte právo:

– požadovat přístup k osobním údajům,

– subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze -souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,

– požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

– požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení – zpracování,

– vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů,

– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytly,

– Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaši žádost, pokud to bude časově možné, zpracujeme do 30 dní od doručení.

Svá práva vůči firmě uplatňujte ne emailu: gdpr@autoklice-kvalitne.cz

Kamerové systémy na naši provozovně

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovně.

Naše provozovna je monitorována kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, obchodní společnosti: Petr Homolka.  

Autoklíče a zaměstnanci se sídlem Adresa sídla: Koželužská 532/74, 66902 Znojmo, ČR

Provozovna: nám. Míru 6, 676 02, Moravské Budějovice

Identifikační číslo: 68065183

Svá práva vůči firmě uplatňujte ne emailu: gdpr@autoklice-kvalitne.cz

Neváhejte nás kontaktovat, nebo rovnou navštivte naši prodejnu.